You are hereSedmý sjezd Kosmo Klubu, o.s.

Sedmý sjezd Kosmo Klubu, o.s.


By michalpolak - Posted on 09 Červenec 2009

Zápis ze sedmého sjezdu Kosmo Klubu, o. s. konaného dne 2. května 2009

Místo konání: Lázně Bohdaneč
Přítomných členů: 16 z 52
Zapisovatel: Michal Polák

 • Předseda Kosmo Klubu M. Kostera zahajuje ve 13:18 sjezd a seznamuje přítomnéčleny i nečleny s jeho programem a historií a základními body činnosti sdružení.
 • Dále M. Kostera informuje o finanční situaci (podrobnosti v příloze B) a o počtu členů sdružení, kterých je v době konání sjezdu 50, z toho 4 jsou čestní. Členové byli zároveň upozorněni na nutnost zaplacení členského příspěvku do konce června 2009.
 • Slovo přebírá M. Václavík a informuje o stavu financí souvisejících s výukou předmětu Základy kosmonautiky na Fakultě strojní ČVUT. Konečný zůstatek po dvou letech výuky je 10 950 Kč.
 • M. Pospíšil položil dotaz na možné využití financí získaných za výuku Základů kosmonautiky. M. Václavík upřesňuje, že se nejedná o finance sdružení, ale jsou to peníze, jichž se jako svého honoráře vzdali jednotliví přednášející. Finance budou využity na přípravu a zkvalitnění výuky v akademickém roce 2009/2010, kdy má probíhat již dvousemestrální výuka. Část může být následně věnována i do rozpočtu sdružení.
 • Následně M. Václavík shrnuje aktivity uskutečněné za uplynulý rok (podrobnosti v příloze A, ke stažení níže):
 • Organizovaná měsíční setkání v Planetáriu HMP, tzv. Kosmoschůzky.
 • Individuální přednášková činnost jednotlivých členů (M. Halousek, M. Václavík, A. Vítek, P. Tomek a M. Polák).
 • Individuální publikační činnost jednotlivých členů (A. Vítek, P. Tomek, M. Václavík, P. Toufar a M. Polák).
 • Podařilo se opět uskutečnit celodenní akci zaměřenou na kosmonautiku s názvem Den s kosmonautikou v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty UK.
 • Pokračovala výuka předmětu Základy kosmonautiky na Fakultě strojní ČVUT. Od akademického roku 2009/2010 bylo dohodnuto rozšíření výuky na dva semestry.
 • Průběžně pokračuje údržba a aktualizace webů portálu http://kosmo.cz. Připravuje se přechod stránek sdružení na nový redakční systém a vzhled.
 • Členové sdružení spolupracují s Českým rozhlasem Leonardo. M. Václavík psal seriál o významných kosmických sondách pro webové stránky stanice ČRo Leonardo. R. Valkovič, A. Vítek a M. Halousek jsou častými hosty přímých rozhlasových vstupů a vysílání pořadu Nebeský cestopis.
 • Pokračuje se v zápisu aktivit členů sdružení do jednotného systému na internetové adrese http://klub.kosmo.cz/aktivity/hlaseni. Správu a vedení systému má na starost M. Polák.
 • Kosmo Klub se jako každoročně zapojil do Světového kosmického týdne 2008 jak aktivitami jednotlivců, tak i celého sdružení.
 • Velmi významnou aktivitou dvou členů sdružení bylo vydání knihy. První Půlstoletí kosmonautiky napsal A. Vítek ve spolupráci s K. Pacnerem, druhou Ztracený Měsíc P. Tomek.
 • Sdružení podpořilo pořádání kosmonautického semináře na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v listopadu 2008 a KNP 2009 v květnu 2009.
 • M. Polákem byla oživena aktivita na návrh stále měsíční základny a M. Kosterou vytvořen web a diskusní fórum pro aktivní členy.
 • Za podpory několika členů sdružení byla rozběhnuta iniciativa na vytvoření muzea kosmonautiky.
 • M. Václavík dává ve 13:33 prostor pro diskuzi o činnosti sdružení.
 • P. Tomek navrhuje, aby do činnosti sdružení byla zařazena aktivita v pokračování vývoje českého kapalinového raketového motoru. Tuto aktivitu koordinuje tým ve složení P. Tomek, M. Kostera a J. Kousal.
 • M. Pospíšil navrhuje zakoupení audio-vizuální techniky pro pořizování záznamů akcí pořádaných sdružením. M. Polák odpovídá, že v současné době probíhá pokusný záznam přednášek pořádaných v rámci Kosmoschůzek a na základě výsledků se rozhodne o případné nutnosti zakoupení další techniky. P. Tomek doplňuje, že je ochoten věnovat sdružení videokameru. M. Václavík dodává, že sdružení má dostatečné finance pro případné zakoupení audio-vizuální techniky. Velmi podnětná byla připomínka D. Holase, který navrhl, aby sdružení zkusilo navázat spolupráci s Audio-vizuálním centrem Silicon Hill. Jednalo by se zejména o záznam přednášek z výuky kosmonautiky na Fakultě strojní ČVUT.
 • M. Václavík ve 13:39 dává hlasovat o veřejné volbě členů Výkonného výboru sdružení. Tento návrh byl přijat jednomyslně v počtu 16 hlasů pro.
 • M. Václavík vyzývá přítomné členy sdružení ke kandidování do Výkonného výboru sdružení. Nikdo se nepřihlásil, kromě původních členů Výkonného výboru.
 • Přichází M. Halousek a počet přítomných členů sdružení se zvyšuje na 17.
 • M. Václavík dává hlasovat o znovuzvolení stávajícího Výkonného výboru sdružení ve stejném složení, tj. M. Kostera (předseda), R. Valkovič (místopředseda), M. Václavík, J. Kousal a M. Polák. Tento návrh byl přijat jednomyslně v počtu 17 hlasů pro.
 • Přichází J. Navara a počet přítomných členů sdružení se zvyšuje na 18.
 • M. Václavík předkládá návrh, který obdržel Výkonný výbor sdružení, na změnu formulace ve stanovách v bodě 4. Cíl sdružení, kde se píše: „Ve spolupráci s českou národní kosmonautickou agenturou“ na „Ve spolupráci s Českou kosmickou kanceláří“. Tento návrh byl jednomyslně zamítnut v počtu 18 hlasůproti.
 • Po diskuzi dává M. Václavík hlasovat o změně formulace ve stanovách v bodě 4. Cíl sdružení kde se píše: „Ve spolupráci s českou národní kosmonautickou agenturou“ na „ve spolupráci s českými kosmonautickými organizacemi“. Tento návrh byl přijat 16 hlasy pro a 2 hlasy proti.
 • M. Kostera dává návrh na zavedení dvojí možnosti platby členských příspěvků. Kromě možnosti platby v českých korunách (100 Kč) by byla zavedena i možnost platby v eurech (5 eur). Tento návrh byl přijat jednomyslně v počtu 18 hlasů pro.
 • M. Kostera oznamuje datum dalšího sjezdu sdružení, která proběhne v rámci KNP
  8. května 2010.
 • Sjezd byl M. Kosterou ukončen ve 13:49.
Tagy