You are herePatnáctý sjezd Kosmo Klubu, z. s.

Patnáctý sjezd Kosmo Klubu, z. s.


By Martin Kostera - Posted on 18 Říjen 2017

Zápis ze sjezdu Kosmo Klubu dne 8. dubna 2017

Sjezd zahájil předseda Kosmo Klubu (dále jen KK) J. Kousal ve 13:07. Přítomno bylo 15 ze 43 řádných členů, což představuje 35 % členské základny a sjezd je usnášeníschopný.

J. Kousal podal zprávu o stavu financí KK. Velkou část příjmů tvoří prostředky ze Startovače na vybudování planetární stezky a dále členské příspěvky a dary od některých členů KK. Na straně výdajů šlo zejména o nákup dataprojektoru pro potřeby Kosmoschůzek, údržbu domény kosmo.cz, podporu Kosmos-News Party a odměny pro podporovatele ze Startovače. M. Kostera poděkoval J. Hoškovi za záchranu účetnictví KK způsobenou nejasnostmi finančního vykazování spolu velikosti KK. M. Kostera také zdůraznil problematickou komunikaci s odpovědným finančním úřadem. J. Hošek bude nadále plnit roli neoficiálního pokladníka a J. Kousal jej navrhl zahrnout do komunikace Výkonného výboru KK (dále jen VV KK). Při vyvolání diskuze nebyl nikdo ze zúčastněných proti.

Z aktivit KK byl největším počinem v uplynulém období projekt planetární stezky, který se stal i doposud finančně nejnákladnější akcí KK. Projekt by měl být ideálně dokončen do léta 2017, nejpozději však do konce roku. Ze získaných prostředků byla vyčleněna část na pozdější údržbu, opravy a pronájem plochy pro sloupky. Projekt planetární stezky, jehož úspěch na Startovači byl i mediálně výrazný, zvýšil propagaci KK. V rámci brainstormingu bylo prodiskutováno její další využití pro propagaci kosmonautiky a astronomie. Vznikl návrh na vyhlášení soutěže na časovou schránku v jádru modelu Slunce.

Pravidelnou činností KK je pořádání Kosmoschůzek. Od minulého sjezdu se uskutečnilo 8 standardních a jedna neformální schůzka. U příležitosti Světového kosmického týdne bylo svoláno neformální klubové posezení a na 12. dubna je naplánována oslava Noci Jurije Gagarina.

M. Václavík představil výuku na FS ČVUT. Byla zahájena výuka samostatného zaměření v magisterském oboru Letadlová technika a kosmonautika. Členové KK se podílejí na výuce všech oborových předmětů. J. Kousal upozornil, že zpočátku byla iniciativa za vznikem výuky kosmonautiky spojená s KK, ale nyní jsou vyučující zapojeni zejména pro své profesní znalosti. Někteří vyučující a zároveň členové KK mají s FS ČVUT zaměstnanecký poměr. Bylo upozorněno, že od podzimu 2016 běží na PřF UK výuka předmětu Astrobiologie, která je zaštítěna členy KK.

J. Kousal shrnul splnění a nesplnění úkolů z minulého sjezdu KK. Nepodařilo se na podzim 2016 uskutečnit školící seminář na vyšší úrovni o kosmonautice. Generační obměna členské základny a VV KK se daří jen velmi pozvolna. Nepodařilo se realizovat malé bloky aktualit na Kosmoschůzkách a J. Kousal znovu vyzval k větší aktivitě. Trvale je technicky i morálně zastaralé fórum kosmo.cz. M. Kostera opět vyzval k zapojení mladých grafiků a programátorů na Drupal. Nepodařilo se ani spojení diskuzních fór kosmo.cz a kosmonautix.cz, které navrhoval na minulém sjezdu M. Václavík. Nicméně se jako malá satisfakce podařilo navázat spolupráci s Kosmonautix při předávání informací o pořádaných akcích nebo vzájemném sdílení příspěvků na Facebooku.

P. Tomek oznámil svoji časovou saturaci s organizací Kosmoschůzek. Navrhuje nenechat realizaci na jednom člověku, ale rozšířit realizační tým. Zejména shánění přednášejících, stejně jako propagace, je problém. M. Polák se nabídl, že pomůže s propagací a sháněním přednášejících.

Při volné diskuzi představil nápady své strojírenské firmy M. Vondra. Zmínil také problém s neznalostí politiků o kosmonautice a související vědě a vývoji. Vidí cestu ve zvýšení motivace a povědomí, získání kapitálu a podpory. Rozběhla se diskuze o přidělování grantů a uspořádání školícího semináře pro politiky. V souvislosti se zvyšováním všeobecného povědomí zmínil J. Kousal seminář pro učitele.

V závěru sjezdu se přistoupilo k volbě nového Výkonného výboru KK. Všech 15 přítomných členů KK se vyslovilo pro otevřené veřejné hlasování. Do Výkonného výboru KK kandidovali tito členové: J. Kvíderová, M. Václavík, J. Kousal, M. Kostera a J. Myška. Přistoupilo se k hlasování o předsedovi KK. Přihlásil se jediný kandidát, J. Kousal, který byl zvolen 14 hlasy pro a 1 hlasem, který se zdržel. Ostatní členové Výkonného výboru byly zvoleni většinou přítomných členů KK. Po hlasování navrhl M. Václavík přistoupit na rozdělení pracovních povinností mezi členy výboru KK.
Sjezd KK byl ukončen ve 14:01.

Zapsal
Michal Václavík

Schválil
Jaroslav Kousal

Tagy