You are hereŠestnáctý sjezd Kosmo Klubu, z.s.

Šestnáctý sjezd Kosmo Klubu, z.s.


By Martin Kostera - Posted on 10 Červen 2018

Zápis ze sjezdu Kosmo Klubu dne 27. 4. 2018

Sjezd zahájil J. Kousal, předseda Kosmo Klubu (dále jenom KK), ve 13:04 přivítáním přítomných členů a hostů. Sjezdu se účastnilo 17 z 39 členů KK (43 % členské základy) a sjezd tak byl usnášeníschopný.

J. Kousal podal zprávu o stavu financí KK a představil finanční uzávěrku za rok 2017. Část finančních prostředků KK bylo stále určeno pro planetární stezku. Výdaje KK byly tradičně za pronájem domény, podporu KNP, Noc Jurije Gagarina a pronájem plochy pod sloupky planetární stezky. Dále byl zakoupen nový napájecí zdroj pro klubový notebook. Příjmy z členských příspěvků činily 3 700 Kč + dary od členů. Do příjmů se dále započítaly vrácené finanční prostředky (8 000 Kč) za neúspěšnou kampaň na družici ARKYD na Kickstarteru. Zůstatek na účtu KK byl 17 834 Kč na konci roku 2017.

Předseda KK pokračoval představením významných aktivit klubu. Výraznou aktivitou s největším dopadem na členskou základnu i veřejnost jsou Kosmoschůzky, které se podařilo po několika letech opět přesunout do vhodných prostor – Planetária hl. m. Prahy. Organizačně se na jejich hladkém průběhu podílí M. Polák a P. Tomek. Přesun do planetária měl pozitivní vliv také na návštěvnost, které se pohybuje kolem 60 posluchačů. Dne 12. 4. 2018 proběhla v planetáriu také Noc Jurije Gagarina. Dalším výrazným milníkem v činnosti KK bylo dokončení planetární stezky (projekt vedený T. Kocourkem) podél Vltavy. Zbývá dodělat drobné úpravy na Slunci a kometě. Předseda KK pozval všechny přítomné na slavnostní otevření planetární stezky, které proběhne v neděli 13. 5. 2018. Za spolupráce některých členů KK (J. Kousal, L. Lejček, M. Václavík) probíhá výuka kosmonautiky na Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v rámci magisterského studijního programu Letecká a kosmická technika.

P. Tomek připomněl diskuzi o zvýšení klubové příspěvku na 200 až 250 Kč. J. Baštecký, M. Kostera, M. Václavík se zapojili do diskuze o zvýšení klubového příspěvku. Z diskuze vzešly nápady na využití vyššího příjmu KK – rozšíření portfolia přednášejících, drobné výzkumné aktivity KK a další rozvoj klubu. M. Pospíšil upozornil na nutnost zohlednit při navýšení příspěvku zpětný efekt na mimopražské členy KK a správně uvedl, že mnoho aktivit KK se děje pouze v Praze. Předseda KK vyvolal hlasování o výši členských příspěvků, kdy 17 ze 17 přítomných členů bylo pro navýšení na 250 Kč.

Předseda KK J. Kousal zhodnotil svoji účast ve vedení jako neupokojivou. Z nedokončených úkolů zmínil udělení nových čestných členství a odstartování Patrona na Startovači pro zpracování přednášek z Kosmoschůzek. M. Polák podrobněji osvětlil problematiku zpracování záznamů přednášek, časovou, organizační i technickou náročnost.

J. Kousal se nezávazně vzdal předsednictví KK a taky člena Výkonného výboru KK (dále jen VV KK). M. Pospíšil zmínil pozitivní vliv J. Kousala na členství studentů v strany studentů. Na členy VV KK se přihlásili následující členové KK – A. Faltysová, M. Kostera, J. Kvíderová, J. Myška, M. Polák, S. Taborovec a M. Václavík.

M. Václavík vyzval k veřejnému hlasování, které bylo schváleno všemi přítomnými členy KK. Výsledky hlasování byly následující:
• A. Faltysová – 13 hlasů pro, 4 hlasy se zdržely, žádný hlas proti
• M. Kostera – 15 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely, žádný hlas proti
• J. Kvíderová – 14 hlasů pro, 3 hlasy se zdržely, žádný hlas proti
• J. Myška – 14 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely, 1 hlas proti
• M. Polák – 13 hlasů pro, 4 hlasy se zdržely, žádný hlas proti
• S. Taborovec – 14 hlasů pro, 3 hlasy se zdržely, žádný hlas proti
• M. Václavík – 16 hlasů pro, 1 hlas se zdržel, žádný hlas proti
Do VV KK tedy byli zvoleni a se zvolením souhlasili M. Kostera, J. Kvíderová, J. Myška, S. Taborovec a M. Václavík. Následně bylo přistoupeno k volbě předsedy a místopředsedy KK. Z časových důvodů odešli dva členové KK a počet přítomných členů se tak snížil na 15. M. Václavík byl zvolen předsedou KK (14 hlasů pro, 1 hlas se zdržel, žádný hlas proti) a M. Kostera místopředsedou KK (14 hlasů pro, 1 hlas se zdržel, žádný hlas proti).

Šestnáctý sjezd KK byl ukončen ve 14:03.

Zapsal Michal Václavík

Schválil Jaroslav Kousal

Tagy