You are hereČtrnáctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Čtrnáctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.


By Jaroslav Kousal - Posted on 11 Červenec 2016

Zápis ze 14. sjezdu Kosmo Klubu, z.s. (dále jen KK) konaného dne 30. dubna 2016
(zapisovatel: M. Václavík)

Zahájení sjezdu proběhlo v 13:32 za přítomnosti 10 (v průběhu diskuze 11) členů KK z 41 a sjezd tak byl shledán usnášeníschopným dle platných stanov.

Předseda KK J. Kousal stručně shrnul finanční situaci, kdy na straně příjmů jsou členské příspěvky a dary a na straně výdajů podpora KNP a provoz a správa serveru kosmo.cz. K 29. dubnu 2016 byl zůstatek na transparentním účtu KK 18186,31 Kč. Dále J. Kousal uvedl činnost KK. Mezi nejvýznamnější patří pravidelné pořádání Kosmoschůzek, které se konají jednou měsíčně v Praze. Za období od 13. sjezdu KK se jich uskutečnilo celkem 12 a předneseno bylo 21 příspěvků. Mezi nejaktivnější přednášející patří J. Kousal, P. Tomek, J. Nováková a T. Kocourek. V dubnu byla ve spolupráci s nakladatelstvím Beletris uspořádána kulturně-společenská akce Noc Jurije Gagarina.

M. Václavík představil odbornou činnosti KK. V září byl na konferenci ELGRA 2016 prezentován ústně i v podobě posteru nápad na nízkonákladovou pádovou věž autorů J. Kousala, M. Václavíka a J. Kučery. Náklady na prezentaci hradila CSO, ale u J. Kousala a M. Václavíka byla uvedena afiliace také za KK. Osobní účast na akci zajistil M. Václavík. Již několik let probíhá na Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT výuky kosmonautických předmětů. Drtivou většinu výuky zajišťují členové KK. Aktuálně jsou akreditované předměty Základy kosmonautiky, Kosmické mise, Kosmické systémy, Nosiče a družice, Nebeská mechanika a kosmické prostředí. Od příštího akademického roku bude předmět Základy kosmonautiky povinný pro všechny studenty magisterského studia.

Od 4. ledna 2016 došlo, s ohledem na respektování Občanského zákoníku, ke změně statutu KK z občanského sdružení (o. s.) na zapsaný spolek (s. z.). Další změny v Občanském zákoníku se týkají účetnictví, ale bez dopadu na KK. M. Pospíšil vnesl dotaz k minimální výši, od kdy se musí vést účetnictví. V. Kováč odpověděl, že se pravděpodobně jedná o 50000 Kč, které dříve zmínil M. Kostera. Dále byli členové KK upozorněni, že bude zpoplatněno zapisování změn stanov KK. Z tohoto důvodu bylo navrženo prodloužení mandátu členů Výboru KK.

M. Václavík zahájil volbu nového Výboru KK hlasováním o veřejné podobě hlasování (10 pro, 0 proti, 0 se zdržel). Dále bylo odhlasováno složení Výboru KK v současné sestavě, tj. M. Kostera, J. Kousal, J. Kvíderová, M. Pospíšil, M. Václavík (9 pro, 0 proti, 1 se zdržel). Následovala volba předsedy. Jediným kandidátem byl J. Kousal, který byl i za předsedu zvolen (9 pro, 0 proti, 1 se zdržel). I na místopředsedu byl pouze jeden kandidát M. Pospíšil, který byl taktéž do funkce zvolen (7 pro, 1 proti, 2 se zdrželi).

Následovala volná diskuze k činnosti KK. J. Kousal představil návrh na podzimní seminář KK, který by měl mít zejména vzdělávací a popularizační podobu a přitáhnout ke kosmonautice nové zájemce. Dále J. Kousala zmínil potřebu generační obměny. KK se blíží situaci do jaké se dostal klub SPACE a zestárnutí aktivního jádra. Z diskuze vyplynu dát na Kosmoschůzkách prostor mladým zájemcům a studentům prezentovat své poznatky o kosmonautice, či přetlumočit poznatky získané z jiných zdrojů. Bylo připomenuto, že dosavadní organizátor Kosmoschůzek P. Tomek je saturován a bylo by dobré mu vypomoci, případně organizaci převzít. Účastníky diskuze bylo zdůrazněno že na Kosmoschůzkách vystupují zejména odborníci, což je na jednu stranu dobré, ale na druhou stranu to může odradit nové, zejména mladé, zájemce o vystoupení a podvědomé srovnávání s těmito odborníky. Bylo navrženo vyhlásit jako součást každé Kosmoschůzky krátký několikaminutový blok příspěvků o aktualitách – ála koho co zaujalo. V. Říha v návaznosti na předchozí interpelace zdůraznil nedostatek nových tváří (potenciálních členů) na kosmonautických akcích a vyzval KK k větší propagaci. M. Pospíšil otevřel diskuzi na téma spolupráce a soužití se serverem Kosmonautix.cz a možné spolupráce. Padlo několik návrhů, zejména od J. Myšky a M. Václavíka na možnou podobu spolupráce a k diskuzi byl přizván i zakladatel D. Majer. Nedošlo k jednoznačnému řešení, ale byl ustanoven konsensus o spolupráci, která bude předmětem dalších dialogů. M. Pospíšil shrnul nevýhody fóra kosmo.cz, které degraduje zejména odchod kvalitních diskutujících. Následovala delší výměna názorů o výhodách a nevýhodách kosmo.cz vs. kosmonautix.cz. M. Václavík navrhl spojení obou diskusních fór. T. Kocourek představil nový projekt KK v podobě planetární stezky. Novinkou bylo formální schválení majitelem pozemků a budou pokračovat další vyjednávání.

Sjezd byl formálně ukončen 30. dubna 2016 ve 14:23.

Tagy