You are hereSedmnáctý sjezd Kosmo Klubu, z.s.

Sedmnáctý sjezd Kosmo Klubu, z.s.


By Martin Kostera - Posted on 27 Červen 2019

Zápis ze sjezdu Kosmo Klubu, z.s. (dále KK), 27.4.2019

Usnášeníschopný „náhradní“ sjezd byl zahájen ve 13:27 SELČ, 15 členů přítomných. Zapisovali M. Václavík a J. Kousal.
Předseda KK M. Václavík shrnul aktivity KK od posledního sjezdu.
Hlavní aktivitou jsou stále Kosmoschůzky, nyní v pražském planetáriu. Typicky mívají přes 50 návštěvníků. Větší akcí byla i Noc Jurije Gagarina (dále NJG), taktéž v planetáriu, s návštěvností tentokrát 65 osob.

Po úmrtí čestného člena KK Pavla Toufara bylo zejména díky aktivitě M. Václavíka navrženo pojmenování planetky objevené P. Pravcem (ASÚ Ondřejov), které bylo uděleno. V rámci dubnové Kosmoschůzky bylo předáno oznámení o pojmenování planetky (59470) Paveltoufar dceři P. Toufara. V tuto chvíli má KK dva čestné členy (O. Pelčák, V. Remek). M. Václavík navrhuje udělat průzkum o možném udělení čestného členství dalším osobám. Na jaře 2018 dokončená Planetární stezka (autor projektu T. Kocourek) je dle reakcí oblíbená veřejností a byla i využita v rámci výuky na FS ČVUT. Na ČVUT přibývá studentů „kosmické“ specializace, naposled nastoupilo 9, čímž lze dělat zajímavější aktivity jako „Týmový projekt“, letos demonstrátor měkkého přistání (J. Kousal). Studenti jsou velmi aktivní (Erasmus, ESA Academy). Dále mají členové individuální přednášky s dedikací KK (např. J. Kvíderová), některé akce byly i pokryty médii, např. zmíněné jmenování planetky.

P. Tomek připomněl nutnost změny organizace NJG, která letos byla příliš chaotická pro absenci jasných odpovědností. Do realizačního týmu NJG 2020 se přihlásili L. Příplatová a S. Taborovec, je třeba začít s přípravou dříve než letos. V Kováč reklamuje chybějící infomaily o aktivitách a potřebách práce na akcích a projektech. J, Kousal uvádí krom mailing listu Výkonného výboru (dále VV) KK již nějakou dobu provozovanou správu akcí KK v systému Trello. Navrhuje možnost připojení dalších členů do Trella, kde problém s nutností generovat „reporty“ do e-mailu/klubového fóra z velké části odpadá. M. Polák připomíná, že je třeba lépe organizovat i další aktivity a více rozdělit aktivitu mezi členy. P. Tomek připomíná malou živost a grafickou zastaralost webu klub.kosmo.cz a obtížné zajišťování aktualizací. M. Kostera přislíbil přidat P. Tomka mezi redaktory.

M. Václavík shrnuje účetnictví KK a zmiňuje řešitelnou nepříjemnost s daněním darů. Meziročně je bilance účtu KK -8242 Kč (příjmy 3 tis. Kč členské příspěvky a 5 tis. Kč dary, výdaje 11 tis. Kč, aktuálně na účtu 14 tis. Kč). Výdaje byly hlavně na webhosting, NJG 2019, podporu Kosmos News Party 2018, pronájem u Povodí Vltavy pro Planetární Stezku a drobné výdaje na prezentační techniku.

M. Václavík upozorňuje na přípravu projektu crowdfundigu činnosti KK. P. Tomek vysvětluje crowdfunding typu "patron" a připomíná nutnost se o běh takového trvalého crowdfundingu starat. Zatím jsou připraveny hrubý text pro kampaň a část surových videomateriálů. Chybí hezké prezentační fotografie a video s předsedou KK. Patron kampaň KK by měla dost stavět na jednorázových platbách.

Ve 13:56 byla zahájena pravidelná volba VV KK a předsedy a místopředsedy KK. Přítomných členů 14.
Jako kandidáti do VV KK se přihlásili M. Václavík, J. Myška, M. Kostera, J. Kvíderová a J. Kousal. Pro přesný počet kandidátů na počet míst VV KK M. Václavík navrhl hlasovat o schválení VV KK jako celku. Návrh byl přijat (14 pro). Počet přítomných stoupl zpět na 15. Následně složení VV KK schváleno (15 pro). Na předsedu kandidoval M. Václavík, byl zvolen (13 pro, 2 se zdrželi). Na místopředsedu kandidoval M. Kostera (14 pro, 1 se zdržel).
Od 14:01 následovala obecná rozprava.

J. Kousal připomíná nutnost lépe sledovat, které projekty KK vyžadují vedení. K projektu Patron se jako koordinátor přihlásil P. Tomek, jako grafik A. Faltysová, pro korektury L. Příplatová a pro různé (rozesílání odměn apod.) S. Taborovec.

U Kosmoschůzek M. Polák varuje, že na ně bude mít čím dál méně času. K M. Polákovi a P. Tomkovi s organizací Kosmoschůzek se přislíbil přidat J. Myška. M. Polák upozorňuje na přípravu smlouvy s Planetáriem navazující na existující neformální dohodu. KK pro Planetárium za prostor pro Kosmoschůzky bude pořádat NJG a občasné speciální přednášky.

M. Václavík navrhuje přípravu změn stanov, které by KK umožnily být příjemcem vybraných dotačních programů (školství, propagace a realizace vědy a výzkumu). Protože to nelze realizovat dříve, než na dalším sjezdu, navrhuje M. Vondra zařadit jeden mimořádný sjezd na podzim.

M. Václavík připomíná 15 let Kosmo Klubu, kdy listopadová Kosmoschůzka vyjde přesně na výročí ustavujícího sjezdu. P. Tomek připomíná výročí Apollo 11, M. Polák informuje o plánu zařadit přednášku nebo besedu KK do výročního programu Planetária, ale ten ještě není ani přibližně určen, čeká se to v následujících týdnech. L. Příplatová upozorňuje nedostatečnou prezentace podílu Kosmo Klubu v materiálech Planetária. Vina je ale i na straně KK, jak na příklad plakátu k NJG 2018 poukázal M. Polák.

Sjezd by zakončen ve 14:18.

Tagy