You are hereTřináctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.

Třináctý sjezd Kosmo Klubu, o. s.


By Jaroslav Kousal - Posted on 11 Červenec 2016

Zápis z 13. sjezdu Kosmo Klubu, o.s. 25.4. 2015 Místo konání: Pardubice, Hostel Trim

Přítomných členů: 20 ze 40
Zapisovatel: Martin Kostera
• Předseda Kosmo Klubu, o. s. (dále jen KK) M. Kostera zahajuje ve 13:04 sjezd a seznamuje přítomné členi i nečleny s programem sjezdu.
• Přítomno bylo 15 členů a 5 členů dalo plnou moc k hlasování Martinovi Kosterovi. Sjezd byl prohlášen za usnášeníschopný.
• M. Kostera(MK) seznamuje přítomné s finanční situaci KK. Hlavními výdaji v uplynulém období byla koupě klubového notebooku. Bližší informace jsou dostupné v příloze. Nikdo ze členů KK neměl výhrady k finanční situaci klubu. Členové byli M. Kosterou zároveň upozorněni na nutnost zaplacení členského příspěvku do konce června 2015.
• MK v krátkosti představil aktivity KK uskutečněné za uplynulé období. Nejvýznamnější popularizační aktivitou KK jsou Kosmoschůzky a Noc Jurije Gagarina. Velmi významnou částí je pak výuka Základů kosmonautiky na ČVUT Michal Václavík upozornil na nově vydanou knihu čestného člena Oldřicha Pelčáka.
• MK navrhuje, aby volba proběhla veřejným hlasováním. Návrh byl jednomyslně přijat.
• MK vyzval zúčastněné ke kandidatuře do VV a na místa předsedy a místopředsedy. Kandidáty se stali Jaroslav Kousal, Michal Václavik, Jana Kvíderová, Martin Kostera a Miroslav Pospíšil.
• Výsledky hlasování (pro/proti/zdržel se hlasování):
• Jaroslav Kousal 19/0/1
• Michal Václavík 19/0/1
• Jana Kvíderová 19/0/1
• Martin Kostera 19/0/1
• Miroslav Pospíšil 19/0/1
• VV je tedy ve složení: Jaroslav Kousal, Michal Václavík, Jana Kvíderová, Martin Kostera, Miroslav Pospíšil
• Michal Václavík navrhl na pozici předsedy Jaroslava Kousala. Nebyl žádný protikandidát. Návrh byl přijat počtem 20 hlasů pro, jeden se zdržel.
• Jaroslav Kousal navrhl na pozici místopředsedy Martina Kosteru. Nebyl žádný protikandidát. Návrh byl přijat počtem 20 hlasů pro, jeden se zdržel.
• Z důvodu změny zákonů je nutné přejmenovat spolek a po krátké diskusi Martin Kostera navrhl:
Sjezd souhlasí se změnou názvu Kosmo Klub, o.s. na Kosmo Klub, z.s. tak, aby název vyhověl novému občanskému zákonu, a souhlasí i se změnami stanov s ohledem na změnu názvu spolku.
Sjezd byl všemi hlasy pro návrh.
• Michal Václavík navrhl doplnění článku 4 stanov o tento bod umístěný na prvním místě:
Sjezd souhlasí se změnou 4. článku stanov přidáním textu "V aktivním zapojeni a podpoře kosmického výzkumu a vývoje" na začátek seznamu činností Kosmo Klubu.
Sjezd byl všemi hlasy pro návrh.
• Milan Halousek navrhl změnit periodicitu voleb výboru na 3 roky. Po diskusi vzal svůj návrh zpět s tím, že se bude řešit příští sjezd po vyjasnění pravidel vycházejících z nového občanského zákoníku.
• Tomáš Kocourek seznámil přítomné s aktivitou ohledně planetární stezky v Praze.
• Sjezd byl M. Kosterou ukončen ve 14:00.

Tagy