You are hereStanovy Kosmo Klubu, o.s.

Stanovy Kosmo Klubu, o.s.


By michalpolak - Posted on 09 Červenec 2009

Stanovy Kosmo Klubu, z.s. (úvod)

1. Základní ustanovení

Kosmo Klub, z.s. (dále jen KK) je samostatnou právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů ve znění pozdějších změn a doplňků.

KK nabývá práv a může být nositelem závazků ode dne registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

2. Název sdružení

Kosmo Klub, z.s.

3. Sídlo

Hackerova 793/5
Praha 8
18100

4. Cíl činnosti

Cílem sdružení je zejména popularizace kosmonautiky a podpora české kosmonautiky.

Činnost, kterou KK k tomuto cíli směřuje, spočívá především:

 • V aktivním zapojeni a podpoře kosmického výzkumu a vývoje
 • Ve spolupráci s českou národní kosmonautickou agenturou
 • V organizování kosmonautických setkání
 • V propagaci kosmonautiky a jejich výsledků
 • V organizační a finanční podpoře amatérských kosmonautických projektů
 • V přípravě kosmonautických přednášek
 • V nákupu tiskovin a pomůcek s kosmonautickou tématikou za účelem jejich další distribuce
 • V podpoře kosmonautického webu kosmo.cz
 • V popularizaci vědy


5. Členství

Členství v KK je individuální, nebo kolektivní. Individuálním členem se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 15 let, kolektivním členem pak každá právnická osoba.

Členství vzniká rozhodnutím výkonného výboru sdružení o přijetí na základě přihlášky a je podmíněno zaplacením členského příspěvku.

Členství zaniká písemným prohlášením o vystoupení, úmrtím, nezaplacením členského příspěvku do 30. června daného roku, nebo vyloučením. Vyloučení může nastat především z důvodu nesplnění povinností člena nebo při zjištění jiných závažných okolností. O vyloučení rozhoduje sjezd KK nadpoloviční většinou všech přítomných členů sdružení. Každý člen, na nějž je podán návrh na vyloučení, má právo se před hlasováním o vyloučení hájit, vyloučení v nepřítomnosti není možné. Návrh na vyloučení má právo podat každý člen sdružení.

Povinnosti člena:

 • Dodržovat stanovy sdružení
 • Ve stanoveném termínu platit členské příspěvky
 • Podílet se na činnosti sdružení
 • Dbát na dobrou pověst sdružení a propagovat jeho činnost

Práva člena:

 • Zúčastnit se sjezdu a svým hlasem na něm spolurozhodovat
 • Volit a být volen do všech orgánů a funkcí sdružení
 • Být informován o všech činnostech a akcích sdružení
 • Účastnit se všech činností a akcí sdružení
 • Účastnit se schůzí výkonného výboru, po udělení slova zde může projevit svůj názor, popř. vznášet návrhy, podněty, či stížnosti, hlasovací právo mají však pouze členové výkonného výboru

Sdružení může na základě rozhodnutí výkonného výboru udělovat čestné členství osobám, které výrazným způsobem pomohly KK v jeho činnosti popř. jinak napomohly rozvoji kosmonautiky. Čestní členové mají všechna práva členů. Zároveň jsou čestní členové zproštěni všech povinností členů.

6. Orgány sdružení

6.1. Sjezd

je nejvyšším orgánem sdružení, tvoří ho všichni členové, rozhoduje s konečnou platností o všech nastolených otázkách, týkajících se sdružení.

Řádný sjezd svolává předseda jedenkrát do roka, mimořádný sjezd svolá předseda, požádá-li o to výkonný výbor nebo alespoň 1/3 členů. O konání sjezdu musí předseda informovat členy nejpozději 21 dní před vyhlášeným termínem sjezdu.

Rozhodování sjezdu: sjezd je usnášeníschopný při přítomnosti alespoň dvaceti procent všech členů sdružení. Není-li stanoveno jinak, provádí se hlasování pozvednutím ruky a návrh je přijat nadpoloviční většinou přítomných členů.

Pokud není sjezd usnášeníschopný, bude po 30ti minutách svolán sjezd mimořádný(v tom samém místě a s tím samým programem), který je usnášeníschopný při jakémkoli počtu přítomných členů sdružení.

6.2. Výkonný výbor

je výkonným orgánem sdružení, řídí činnost sdružení v období mezi sjezdy. Funkční období výkonného výboru (VV) je do zvolení nového VV; nestanoví-li sjezd jinak, má 5 členů. Členové VV jsou voleni tajným hlasováním na sjezdu nadpoloviční většinou přítomných členů sjezdu. VV může být odvolán též sjezdem, a to jako celek nebo jednotlivě.

VV se schází minimálně 2x za rok, svolává ho předseda, je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů, návrh je přijat nadpoloviční většinou přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy VV.

VV má zejména tyto povinnosti:

 • K jednání sjezdu připravit zprávu o činnosti své i celé sdružení za své funkční období a spolu se zprávou o hospodaření (včetně účetní uzávěrky) ji předložit k jednání sjezdu
 • Vypracovat koncepci plánu činnosti na příští období a spolu s finančním plánem ji předložit k jednání sjezdu
 • Řídit činnost sdružení
 • Řídit se rozhodnutími sjezdu a zasadit se o jejich naplnění
 • Ke splnění svých povinností jakožto i k zajištění další činnosti svých i celé sdružení má VV možnost volit ze svých řad další funkcionáře sdružení jako je hospodář, knihovník apod., z ostatních členů sdružení pak může tvořit pracovní skupiny.

6.3. Předseda sdružení

Předseda je zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů sjezdu. Předseda sdružení se po zvolení stává automaticky předsedou VV. Stejným způsobem mohou členové zvolit i předsedova zástupce - místopředsedu sdružení. Místopředseda se po zvolení stává automaticky místopředsedou VV.

Pokud předseda rezignuje, je odvolán sjezdem, nebo z jiného důvodu nemůže vykonávat svou funkci, vykonává jeho pravomoci zástupce předsedy. Není-li funkce zástupce předsedy obsazena, stává se zastupujícím předsedou nejstarší člen výkonného výboru. Zastupující předseda vykonává funkce předsedy až do příštího sjezdu sdružení. Předseda zastupuje sdružení a jedná jeho jménem. Řídí též zasedání výkonného výboru i sjezdu sdružení.

7. Zásady hospodaření

Příjmy sdružení tvoří zejména:

 • Členské příspěvky, o jejich výběru a minimální výší rozhoduje sjezd, ten může též v případě potřeby určit mimořádný členský příspěvek
 • Příjmy, vyplývající z vlastní činnosti sdružení jako např. vstupné na akce, pořádané sdružení, tržby za tiskoviny, apod.
 • Prostředky poskytované státními orgány a organizacemi
 • Dary jednotlivců i organizací, dědictví a odkazy

Výdaje sdružení souvisí především s náklady na akce pořádané sdružení a zajišťováním prostředků k vykonávání činnosti.

Účetní uzávěrku schvaluje každoročně sjezd sdružení. Hospodaření v průběhu mezi sjezdy zajišťuje výkonný výbor, případně jím zvolený hospodář, který nesmí zapříčinit, aby byly finance sdružení v jakémkoli okamžiku v deficitu.

8. Zánik sdružení

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením pouze tehdy, rozhodne-li o tom sjezd dvěmi třetinami hlasů přítomných členů. Majetek a finanční aktiva a pasiva budou při majetkovém vypořádání rozděleny úměrně členským příspěvkům členů za celou dobu existence sdružení.

9. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR, mohou být změněny rozhodnutím nadpoloviční většiny všech členů sdružení na sjezdu sdružení.

klub@kosmo.cz