You are hereProč se stát členem?

Proč se stát členem?


By michalpolak - Posted on 09 Červenec 2009

Tak jako členství v jakémkoliv jiném sdružení i členství v Kosmo Klubu, z.s. přináší jak výhody (práva), tak povinnosti.

Povinnosti člena:

 • Dodržovat stanovy sdružení
 • Ve stanoveném termínu platit členské příspěvky. Roční povinný členský příspěvek je 100Kč. Při nezaplacení v termínu automaticky zaniká členství
 • Podílet se na činnosti sdružení
 • Dbát na dobrou pověst sdružení a propagovat jeho činnost


Práva člena:

 • Zúčastnit se sjezdu a svým hlasem na něm spolurozhodovat
 • Volit a být volen do všech orgánů a funkcí sdružení
 • Být informován o všech činnostech a akcích sdružení
 • Účastnit se všech činností a akcí sdružení
 • Účastnit se schůzí výkonného výboru, po udělení slova zde může
  projevit svůj názor, popř. vznášet návrhy, podněty, či stížnosti, hlasovací
  právo mají však pouze členové výkonného výboru


Co pro to musím udělat?

Členství v KK je individuální, nebo kolektivní. Individuálním členem se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 15 let, kolektivním členem pak každá právnická osoba.

Členství vzniká rozhodnutím výkonného výboru společnosti o přijetí na základě písemné přihlášky a je podmíněno zaplacením členského příspěvku.

Stačí tedy poslat přihlášku.

klub@kosmo.cz